Alba I

2020
oil on canvas
204 x 180 cm
Heino Art Foundation, Helsinki